งานพิเศษ

 

โครงการเส้นทางแห่งการเรียนรู้

Update : 01/04/2013

โครงการเส้นทางแห่งการเรียนรู้ สวนสัตว์นครราชสีมา จัดทำเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจของสวนสัตว์นครราชสีมา ในการดำเนินงานด้านการศึกษาทั้งสามระบบอันได้แก่ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา จึงมีแผนงานการใช้สื่อการศึกษาด้านสัตว์ป่าตามเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการศึกษาหาข้อมูลในการเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าในสวนสัตว์

โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อเน็ตเวิร์ค

Update : 01/04/2013

โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อเน็ตเวิร์ค ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทย สวนสัตว์นครราชสีมาได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

1
Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.