กิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์

 

กิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer)

Update : 19/05/2013

กิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) ในฐานะที่ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นองค์กรที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขยายขอบเขตการให้ความรู้ ไปยังประชาชนทุกระดับ

1
Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.